Członkostwo w PTIS

Chcąc zostać członkiem PTIS należy:

 - wydrukować i wypełnić deklarację członkowską, skan wypełnionej deklaracji na adres email: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

 • Terapeuci SI proszeni są o DOŁĄCZANIE DO DEKLARACJI KSEROKOPII CERTYFIKATU TERAPEUTY SI.  
 • Deklaracje będą sukcesywnie rozpatrywane przez zarząd.
 • Kandydat zostanie poinformowany o decyzji zarządu.
 • Uchwała o przyjęciu na członka Towarzystwa wchodzi w życie z dniem opłacenia przez członka składki w wysokości 100 zł na rok 2024 (Uchwała Walnego Zgromadzenia z dn.16.05.2023).

deklaracja członkowska

UWAGA! SKŁADKĘ NALEŻY OPŁACIĆ W FORMIE PRZELEWU NA KONTO PTIS DOPIERO PO OTRZYMANIU INFORMACJI O PRZYJĘCIU W POCZET CZŁONKÓW PTIS .

NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁAT GOTÓWKOWYCH.
W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ ZA KOGO JEST OPŁATA.

NOWY NUMER KONTA
nr konta: Millennium Bank
17 1160 2202 0000 0001 2579 5142

 

Rozdział III (wyciąg ze statutu)
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.
 1. Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:
  1. zwyczajnego
  2. nadzwyczajnego
  3. wspierającego
  4. honorowego
 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być terapeuta integracji sensorycznej z uprawnieniami poświadczonymi stosownym dokumentem, obywatel Polski lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa i złoży deklarację członkowską wraz z kopią dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia.
 3. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, obywatel Polski lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna z siedzibą w granicach Rzeczpospolitej Polskiej i poza nimi, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba wybitnie zasłużona w działaniach na rzecz Towarzystwa.
§10.
 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających Towarzystwa następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwała o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i nadzwyczajnych wchodzi w życie z dniem opłacenia składki członkowskiej.
 3. Nadanie honorowego członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 3/4 głosów.
 4. Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi, z chwilą zarejestrowania Towarzystwa. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 10 ust. 1.
§11.
 1. Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje prawo do:
  1. biernego prawa wyborczego
  2. czynnego prawa wyborczego
  3. uczestniczenia w życiu Towarzystwa
  4. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działania Towarzystwa
  5. korzystania z materiałów i udziału w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo.
 2. Członek nadzwyczajny Towarzystwa korzysta z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu wymienionych w ust. 1 pkt. b) - e).
 3. Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu wymienionych w ust. 1 pkt. c) - e).
§12.
 1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:
  1. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa
  2. dbania o dobre imię Towarzystwa
  3. przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa, uchwał, zarządzeń, regulaminów i instrukcji władz Towarzystwa
  4. popierania i aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
  5. sumiennego wykonywania zadań, zleconych przez władze Towarzystwa,
  6. regularnego uiszczania składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez uprawnione do tego władze Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt. f).
 3. Formę i zakres działań członków wspierających Towarzystwo, członkowie wspierający winni określić w porozumieniu z Zarządem.
§13.
 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
  2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
  3. wykluczenia z Towarzystwa.
 2. Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić na skutek:
  1. naruszenia przez członka zapisów statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Towarzystwa
  2. zalegania przez członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego z opłatą składki członkowskiej za czas dłuższy niż jeden rok
  3. niewywiązywania się przez członka wspierającego ze swych obowiązków ustalonych w porozumieniu z Zarządem
  4. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
§ 14.
 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Uchwała Zarządu w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa zapada większością 2/3 głosów.
 2. Wykluczenie z Towarzystwa członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 3/4 głosów.
 3. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić zainteresowanych o podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia członka z Towarzystwa, doręczając odpis uchwały wraz z uzasadnieniem, jeśli zostało ono sporządzone.
 4. Od uchwały Zarządu wykluczającej członka z Towarzystwa przysługuje mu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powyższe wnosi się w terminie 21 dni od daty doręczenia wykluczonemu członkowi powiadomienia o podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia. Odwołanie wniesione po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie wykluczenia z Towarzystwa jest ostateczna.
§ 15.
 

Członkostwo w Towarzystwie nie może być przenoszone ani przekazane.

§ 16.
 1. Składki członkowskie wnoszone są w okresach rocznych.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd.