Kursy SI

UWAGA!

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI NABÓR NA KURSY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I. I II.STOPNIA OD 2022R.WSTRZYMANY

 

W tej części znajdziesz informacje na temat możliwości i warunków uczestnictwa w kursach SI organizowanych pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS), link do organizatora - zakładka 'O kursach SI' oraz wkrótce również wzory certyfikatów otrzymywane przez uczestników - zakładka 'Wzory certyfikatów'.

W szkoleniu I i II stopnia realizowanym pod auspicjami PTIS mogą uczestniczyć absolwenci studiów magisterskich w zakresie:

 • fizjoterapii
 • terapii zajęciowej
 • psychologii
 • logopedii (również studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane po studiach z pedagogiki lub psychologii)

oraz lekarze

W związku ze zmieniającą się sytuacją w systemie oświaty oraz planowanymi rozporządzeniami MEN dotyczącymi szczegółowych kwalifikacji nauczycieli-terapeutów (w rozumieniu przepisów prawa oświatowego, kurs daje niewystarczające kwalifikacje do pracy w placówce oświatowej; MEN 1.08.2017; DU poz 1575 22) Zarząd PTIS podjął decyzję o zaprzestaniu przyjmowania na kursy Integracji Sensorycznej pod auspicjami PTIS absolwentów pedagogiki (w tym pedagogiki specjalnej); absolwentów tych kierunków zapraszamy na studia podyplomowe pod patronatem PTIS.

Wiele Uczelni Wyższych proponuje także możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie podyplomowym (z dyplomem szkoły wyższej) dla terapeutów, którzy ukonczyli kursy SI pod auspicjami PTIS w latach wcześniejszych.

Uzupełnienie to może być istotne dla terapeutów pracujących w placówkach oświatowych.

Przypominamy jednakże, iż terapeuci po kursach IIst. realizowanych na dotychczasowych zasadach NIE TRACĄ wiedzy i uprawnień do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

 

Ramowy program szkolenia I i II stopnia realizowanego pod auspicjami PTIS (230 godzin dydaktycznych)

Blok I.

I.stopień "NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (40 godzin dydaktycznych)

Cz.1. "Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej"

 • Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej - znaczenie integracji sensorycznej w życiu człowieka
 • Podstawy neuropsychologii rozwojowej (budowa i rozwój mózgu, podstawy rozwoju psychoruchowego w 1.roku życia, zaburzenia rozwojowe)
 • Budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych (przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego) oraz wzroku, słuchu, węchu, smaku.
 • Rozwój zmysłów w wieku 0-7 lat; etapy rozwoju Integracji Sensorycznej.
 • Podstawy anatomii z fizjologią, rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia, rozwój mechanizmu odruchu postawy i jego zaburzenia, rozwój kontroli napięcia mięśniowego a rozwój integracji sensorycznej, prawidłowe i nieprawidłowe wzorce ruchowe (posturalne i motoryczne), wpływ środowiska, osobowości, odbioru zmysłowego na kształtowanie wzorca postawy, podstawy funkcjonalnego przebiegu ruchu, rozwój do 4 roku życia
   

Cz.2. "Teoria Integracji Sensorycznej"

 • Teoria Integracji Sensorycznej
 • Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce.
 • Ogólne informacje o sposobie diagnozy i stosowanych testach ? w Polsce i na świecie
 • Terminologia dotycząca zaburzeń SI
 • 1. Typologia pierwotna A.J.Ayres (1971)
 • 2. Typologia L.A.Miller (2000)
 • Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego
 • Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI

Ukończenie tego szkolenia nie uprawnia do pracy terapeutycznej metodą opartą o integrację sensoryczną; uprawnia do podjęcia szkolenia IIst. w zakresie diagnozy i terapii.
 

Blok II.

II.stopień "DIAGNOZA I TERAPIA W OBSZARZE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (190 godzin dydaktycznych)

Blok szczegółowy II.1 (Warsztaty):

 • Zasady obserwacji rozwoju ruchowego dziecka.
 • Podstawy kontroli motorycznej.
 • Warsztat przedsionkowy (doświadczanie sprzętów)
 • Warsztat dot. dyspraksji

Blok szczegółowy II.2 (Diagnoza):

 • Warsztaty Obserwacji Klinicznej (uczenie procedury, zasady obserwacji)
 • Warsztaty dotyczące Testów Integracji Sensorycznej (uczenie procedury)
 • Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków klinicznych z danych z wywiadu i zgłaszanych problemów, konstruowanie hipotez badawczych i wniosków w odniesieniu do teorii integracji sensorycznej
 • Doskonalenie Obserwacji Klinicznej, wyciąganie wniosków
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania Testów i obliczanie wyników
 • Omawianie nagrań z przeprowadzonych Testów Południowo-Kalifornijskich SI i obserwacji klinicznej
 • Zasady badania dziecka poniżej 4.roku życia
 • Wyciąganie wniosków klinicznych - zasady formułowania wniosków klinicznych w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller) oraz pisania diagnoz
 • Badanie dziecka na sali SI ? Obserwacja Kliniczna (pokaz)
 • Omówienie wniosków z badania
 • Badanie dziecka na sali SI ? Testy SI (pokaz)
 • Omówienie wniosków z badania
 • Konsultacja pisemnych diagnoz

Blok szczegółowy II.3 (Sztuka terapii SI ):

Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy:

 • Jak odróżnić poszukiwacza sensorycznego od nadpobudliwości wynikającej z nadwrażliwości sensorycznej
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji dotykowej
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji przedsionkowej
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami różnicowania sensorycznego
 • Zaburzenia posturalno-oczne
 • VBIS: przedsionkowe zaburzenia obustronnej integracji i sekwencyjności
 • Zaburzenia somatosensoryczne (Różnicowania dotykowego, propriocepcji)
 • Somatodyspraksja/dyspraksja
 • Zaburzenia różnicowania w obrębie innych zmysłów

Blok szczegółowy II.4 (Specyfika terapii SI w zespołach klinicznych):

 • Specyfika terapii osób z autyzmem
 • W przypadku dzieci z trudnościami szkolnymi
 • W przypadku dziecka z dyspraksją
 • W przypadku dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi (MPDz, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, FASD)
 • W przypadku osób z ADHD
 • Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją wzroku
 • Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją słuchu
 • W rozwoju niemowląt
 • Specyfika pracy z wcześniakami

Blok szczegółowy II.5 (Sztuka terapii SI - warsztaty):

 • Ćwiczenia w grupach, budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania
 • Praca własna na sprzętach ? w parach i małych grupach
 • Praca z zaproszonym dzieckiem
 • Omówienie nagrań z zajęć z dzieckiem

Blok szczegółowy II.6

Egzamin ustny pokazujący rozumienie podstaw i założeń Integracji Sensorycznej oraz przedstawienie nagrań z diagnozy i planu terapii.

 

Zrealizowanie pełnego szkolenia I i IIst (łącznie) w zakresie metody pracy terapeutycznej wg Integracji Sensorycznej (z wykorzystaniem koncepcji A.J.Ayres i L.J.Miller) nadaje uprawnienia do:

 • diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej (przetwarzania sensorycznego) z wykorzystaniem: Procedury Obserwacji Klinicznej, obserwacji swobodnej aktywności i zabawy, prób klinicznych, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej
 • konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem podejścia wg Integracji Sensorycznej

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ REALIZOWANYCH POD AUSPICJAMI PTIS ZAKŁADA (min.330 godzin dydaktycznych + min.40 godzin stażu):

1. Realizację programu (230 godzin) kursu I. i II.stopnia wg programu PTIS

2. Realizację dodatkowych modułów (100 godzin) w obszarach:

 • Obserwacja aktywności motorycznych dziecka, ocena ruchu i napięcia mięśniowego
 • Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI
 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 rż.
 • SI a regulacja autonomicznego układu nerwowego, neuropsychologia emocji
 • Słuch - budowa i fizjologia, przetwarzanie słuchowe, dysfunkcje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka (percepcja słuchowa, mowa i komunikacja, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne); stymulacja słuchowa w przebiegu terapii, terapia SI a treningi słuchowe (przegląd i ich znaczenie)
 • System wzrokowy - budowa i fizjologia, rozwój percepcji wzrokowej, dysfunkcje w zakresie przetwarzania wzrokowego, wady i choroby oczy, ich wpływ na funkcjonowanie człowieka; trudności szkolne a problemy motoryki oczu; włączanie stymulacji wzrokowej w proces terapeutyczny
 • Rozwój lateralizacji - mapa ciała a schemat ciała, syndrom KiSS/KID - wpływ asymetrii na rozwój i funkcjonowanie człowieka, trudności szkolnych dzieci
 • Znaczenie odruchów w życiu człowieka - podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju (podstawowe informacje)
 • Terapia SI u dzieci z zaburzeniami mowy - rozwój mowy i komunikacji, klasyfikacja zaburzeń mowy; zaburzenia mowy w aspekcie trudności szkolnych i zaburzeń zachowania (SLI, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, alternatywne formy komunikacji)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej
 • Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin) - omówienie, ocena
 • Dieta sensoryczna jako zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne
 • Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną (wywiad diagnostyczny, omawianie diagnozy z rodzicami, współpraca w trakcie terapie - zalecenia terapeutyczne, wychowawcze; jak współpracować z rodzicami dziecka).
 • Dziecko z SPD - jak funkcjonuje w życiu codziennym, dom, przedszkole, szkoła.Wspomagania i nauka czynności samoobsługowych
 • Zasady współpracy wielospecjalistycznej
 • Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI. Terapia niedyrektywna zasady prowadzenia, historia, zastosowanie podczas terapii SI. Komunikacja z pacjentem podczas terapii
 • Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły. Tworzenie pomocy sensorycznych podczas zajęć z dziećmi. Jedna zabawa kilka zmysłów. Sensoryczne brudasy - tworzymy sensoryczne masy i substancj

3. Minimum 40 godzin stażu w wybranych gabinetach prowadzących terapię metodą integracji sensorycznej

 

 

CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW SI ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WARSZTATÓW I KURSÓW ROZWIJAJĄCYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE  "WARSZTATY".