Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIE PLIKÓW ?COOKIE?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej www.integracjasensoryczna.org.pl jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000235559; adres poczty elektronicznej biuro@integracjasensoryczna.org.pl.

Wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy kierować na adres biuro@integracjasensoryczna.org.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz z poszanowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator gwarantuje realizację Państwa uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, to jest:
? prawa dostępu do informacji o treści przetwarzanych danych osobowych;
? prawa do poprawiania lub usunięcie danych osobowych;
? prawa do ograniczenia przetwarzania danych;
? prawa do przenoszenia danych osobowych;
? prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
? prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
? prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
? udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy;
? wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym;
? przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na szkolenie ? podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem rejestracyjnym.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
? adres e-mail;
? ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego lub w treści formularza rejestracyjnego na szkolenie.
W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zbieramy informacje o Państwu w trakcie:
? rejestrowania się w celu korzystania z naszych usług; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Możemy również poprosić Państwa o przekazanie dodatkowych informacji wymaganych do przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie, w tym przede wszystkim dotyczących Państwa kwalifikacji zawodowych i wykształcenia;
? składania zamówienia przy wykorzystaniu z naszych stron internetowych; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres zamieszkania, dane kontaktowe (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej) oraz szczegóły dotyczące płatności;
? kontaktowania się z nami w sposób inny niż poprzez Internet, na przykład telefonicznie, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udzielenia informacji na temat świadczonych przez nas usług oraz realizacji tych usług. Dane te pozyskujemy za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego, wiadomości poczty elektronicznej oraz rozmowy telefonicznej lub wiadomości sms.

W przypadku skorzystania z formularza rejestracyjnego na szkolenie odnotowywany jest Państwa adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia. Adres ten jest później wykorzystywany przez nas do przesyłania informacji i powiadomień związanych ze szkoleniem, na które dokonano rejestracji.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług, w tym przede wszystkim do obsługi zapytań, wysyłki towarów, realizowania procesu rekrutacji na szkolenia, zawierania transakcji, przekazywania poświadczeń dokonanych transakcji i innych działań związanych z obsługą Klientów.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych oraz w procedurze rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia Państwa zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych.

Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom, których usługi są bezpośrednio związane z wykonaniem przez nas swoich zobowiązań umownych, w tym przede wszystkim podmiotom realizującym usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, hotelarskie (w związku z uczestnictwem w zajęciach szkoleniowych), a także organom publicznym w związku z realizacją ich ustawowych uprawnień.

Nie sprzedajemy danych osobowych. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.

Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy Państwa dane do:
? przekazania informacji i dostarczenia zażądanych lub zamówionych przez Państwa usług lub towarów;
? dostarczenia, utrzymania, chronienia i ulepszania dowolnych produktów, usług i informacji, których mogą Państwo od nas zażądać;
? zarządzania lub administrowania Państwa korzystaniem z usług, o których dostarczenie zostaliśmy poproszeni;
? zarządzania naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające);
? monitorowania, mierzenia, udoskonalania i chronienia naszych treści, stron internetowych, aplikacji i usług w celu dostarczenia Państwu jak najlepszej użyteczności naszych rozwiązań.;
? przekazywania Państwu dowolnych informacji, które mamy obowiązek przesłać w celu wypełnienia naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
? monitorowania, prowadzenia analiz statystycznych i porównawczych, pod warunkiem, że w takich okolicznościach wykorzystuje się podstawę zagregowaną, której nie będzie można na powrót powiązać z Państwem ani z żadną inną żyjącą osobą;
? przekazywania Państwu ukierunkowanych informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług.

Strona internetowa Administratora używa plików ?cookie? ? są to niewielkie pliki tekstowe, które przekazywane są z naszej witryny internetowej i przechowywane na Państwa urządzeniu do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). Brak zmiany przez Państwa standardowych ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików ?cookie? jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach ?cookie" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności te, które wymagane są do autoryzacji.
Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików ?cookie? do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookie? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych.
Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

Okazjonalnie możemy wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w sprawie szczegółów dotyczących produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. W tym celu możemy kontaktować się z Państwem telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz SMS-em. Mają Państwo prawo zażądać od nas w dowolnym czasie zaprzestania kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych. Jeżeli zażyczą sobie Państwo skorzystać z tych praw, mogą Państwo to uczynić poprzez wysłanie do nas wiadomości na adres biuro@integracjasensoryczna.org.pl.

Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony Państwa danych, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazywanych na nasze strony internetowe lub na inne strony internetowe przy pomocy łącza internetowego lub podobnego. Jeżeli przekazaliśmy Państwu hasło do uzyskania dostępu do pewnych obszarów naszych stron internetowych prosimy przechowywać to hasło w sposób bezpieczny.

W przypadku skorzystania z linku zamieszczonego na naszej stronie internetowej niniejsza Informacja przestaje obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki przyjęte przez osoby trzecie w zakresie posługiwania się informacjami na ich stronach lub w ramach ich usług i zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności zamieszczonymi na przedmiotowych stronach lub w ramach przedmiotowych usług.
Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania pozyskanych danych w celu prowadzenia analiz statystycznych przy pomocy narzędzi dostarczanych przez Google. Google Analytics (Analityka Google) wykorzystuje pliki ?cookie? pomagające stronie internetowej w analizie sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych, aplikacji i usług. Informacje generowane przez plik ?cookie? o korzystaniu przez Państwa ze stron internetowych, aplikacji lub usług (w tym o Państwa adresie IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny Państwa korzystania ze stron internetowych, aplikacji lub usług oraz w celu opracowania raportów o aktywności sieciowej dla operatorów sieci i świadczenia innych usług związanych z aktywnością sieciową i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo odmówić korzystania z plików ?cookie? poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki lub aplikacji, lecz w przypadku dokonania takiego wyboru mogą nie mieć Państwo możliwości korzystania z całej funkcjonalności strony internetowej. Poprzez korzystanie z naszych stron internetowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w powyższy sposób i dla powyższych celów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z informacjami na stronie https://policies.google.com/?hl=pl lub pod innym adresem, który Google może okresowo wskazać.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.