Studia podyplomowe

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ REALIZOWANYCH POD AUSPICJAMI PTIS ZAKŁADA (min.330 godzin dydaktycznych + min.40 godzin stażu):

1. Realizację programu (230 godzin) kursu I. i II.stopnia wg programu PTIS:

BLOK I.– I.stopień „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej”

 1. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (22h):
 2. Teoria Integracji Sensorycznej (18 godz.dydakt.): Teoria Integracji Sensoryczne, Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce, Ogólne informacje o sposobie  diagnozy i stosowanych testach – w Polsce i na świecie, Terminologia dotycząca zaburzeń SI (Typologia pierwotna A.J.Ayres (1971), Typologia L.A.Miller (2000)), Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego, Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI.

BLOK II.– II.stopień „Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej”

 1. Warsztaty doświadczeń własnych i obserwacji – 16 godzin
 2. Diagnoza  – 60 godzin (procedury badania, obliczanie wyników, wyciąganie wniosków klinicznych, pisanie diagnoz, badanie dzieci)
 3. Sztuka terapii SI – 20 godzin (podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy)
 4. Bloki szczegółowe – 40 godzin (specyfika terapii Integracji Sensorycznej w zespołach klinicznych)
 5. Sztuka terapii SI – 40 godzin (ćwiczenia  w grupach, budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania)
 6. Egzamin – przygotowanie prac,konsultacje  obrona, egzamin pisemy - 14 godzin

2. Realizację dodatkowych modułów (100 godzin) w obszarach:

 • Obserwacja aktywności motorycznych dziecka, ocena ruchu i napięcia mięśniowego
 • Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI
 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 rż.
 • SI a regulacja autonomicznego układu nerwowego, neuropsychologia emocji
 • Słuch - budowa i fizjologia, przetwarzanie słuchowe, dysfunkcje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka (percepcja słuchowa, mowa i komunikacja, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne); stymulacja słuchowa w przebiegu terapii, terapia SI a treningi słuchowe (przegląd i ich znaczenie)
 • System wzrokowy - budowa i fizjologia, rozwój percepcji wzrokowej, dysfunkcje w zakresie przetwarzania wzrokowego, wady i choroby oczy, ich wpływ na funkcjonowanie człowieka; trudności szkolne a problemy motoryki oczu; włączanie stymulacji wzrokowej w proces terapeutyczny
 • Rozwój lateralizacji - mapa ciała a schemat ciała, syndrom KiSS/KID - wpływ asymetrii na rozwój i funkcjonowanie człowieka, trudności szkolnych dzieci
 • Znaczenie odruchów w życiu człowieka - podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju (podstawowe informacje)
 • Terapia SI u dzieci z zaburzeniami mowy - rozwój mowy i komunikacji, klasyfikacja zaburzeń mowy; zaburzenia mowy w aspekcie trudności szkolnych i zaburzeń zachowania (SLI, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, alternatywne formy komunikacji)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej
 • Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin) - omówienie, ocena
 • Dieta sensoryczna jako zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne
 • Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną (wywiad diagnostyczny, omawianie diagnozy z rodzicami, współpraca w trakcie terapie - zalecenia terapeutyczne, wychowawcze; jak współpracować z rodzicami dziecka).
 • Dziecko z SPD - jak funkcjonuje w życiu codziennym, dom, przedszkole, szkoła.Wspomagania i nauka czynności samoobsługowych
 • Zasady współpracy wielospecjalistycznej
 • Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI. Terapia niedyrektywna zasady prowadzenia, historia, zastosowanie podczas terapii SI. Komunikacja z pacjentem podczas terapii
 • Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły. Tworzenie pomocy sensorycznych podczas zajęć z dziećmi. Jedna zabawa kilka zmysłów. Sensoryczne brudasy - tworzymy sensoryczne masy i substancje

3. Minimum 40 godzin stażu w wybranych gabinetach prowadzących terapię metodą integracji sensorycznej

 

Certyfikat I i II stopnia Kursu wydawany dla absolwentów studiów podyplomowych pod patronatem PTIS