Minimum programowe kursów SI

MINIMUM PROGRAMOWE DLA KURSÓW SI I ORAZ II STOPNIA ORGANIZOWANYCH
POD AUSPICJAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Ramowy program szkolenia I i II stopnia realizowanego pod auspicjami PTIS (230 godzin dydaktycznych)

Blok I.

I.stopień "NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (40 godzin dydaktycznych)

Cz.1. "Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej"

Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej - znaczenie integracji sensorycznej w życiu człowieka
Podstawy neuropsychologii rozwojowej (budowa i rozwój mózgu, podstawy rozwoju psychoruchowego w 1.roku życia, zaburzenia rozwojowe)
Budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych (przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego) oraz wzroku, słuchu, węchu, smaku.
Rozwój zmysłów w wieku 0-7 lat; etapy rozwoju Integracji Sensorycznej.
Podstawy anatomii z fizjologią, rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia, rozwój mechanizmu odruchu postawy i jego zaburzenia, rozwój kontroli napięcia mięśniowego a rozwój integracji sensorycznej, prawidłowe i nieprawidłowe wzorce ruchowe (posturalne i motoryczne), wpływ środowiska, osobowości, odbioru zmysłowego na kształtowanie wzorca postawy, podstawy funkcjonalnego przebiegu ruchu, rozwój do 4 roku życia

Cz.2."Teoria Integracji Sensorycznej?

Teoria Integracji Sensorycznej
Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce.
Ogólne informacje o sposobie diagnozy i stosowanych testach ? w Polsce i na świecie
Terminologia dotycząca zaburzeń SI
1. Typologia pierwotna A.J.Ayres (1971)
2. Typologia L.A.Miller (2000)
Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego
Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI


Blok II.

II.stopień "DIAGNOZA I TERAPIA W OBSZARZE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (190 godzin dydaktycznych)

Blok szczegółowy II.1 (Warsztaty):

Zasady obserwacji rozwoju ruchowego dziecka.
Podstawy kontroli motorycznej.
Warsztat przedsionkowy (doświadczanie sprzętów)
Warsztat dot. dyspraksji

Blok szczegółowy II.2 (Diagnoza):

Warsztaty Obserwacji Klinicznej (uczenie procedury, zasady obserwacji)
Warsztaty dotyczące Testów Integracji Sensorycznej (uczenie procedury)
Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków klinicznych z danych z wywiadu i zgłaszanych problemów, konstruowanie hipotez badawczych i wniosków w odniesieniu do teorii integracji sensorycznej
Doskonalenie Obserwacji Klinicznej, wyciąganie wniosków
Doskonalenie umiejętności przeprowadzania Testów i obliczanie wyników
Omawianie nagrań z przeprowadzonych Testów Południowo-Kalifornijskich SI i obserwacji klinicznej
Zasady badania dziecka poniżej 4.roku życia
Wyciąganie wniosków klinicznych - zasady formułowania wniosków klinicznych w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller) oraz pisania diagnoz
Badanie dziecka na sali SI ? Obserwacja Kliniczna (pokaz)
Omówienie wniosków z badania
Badanie dziecka na sali SI ? Testy SI (pokaz)
Omówienie wniosków z badania
Konsultacja pisemnych diagnoz

Blok szczegółowy II.3 (Sztuka terapii SI ):

Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy:

Jak odróżnić poszukiwacza sensorycznego od nadpobudliwości wynikającej z nadwrażliwości sensorycznej
Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji dotykowej
Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji przedsionkowej
Praca z dzieckiem z zaburzeniami różnicowania sensorycznego
Zaburzenia posturalno-oczne
VBIS: przedsionkowe zaburzenia obustronnej integracji i sekwencyjności
Zaburzenia somatosensoryczne (Różnicowania dotykowego, propriocepcji)
Somatodyspraksja/dyspraksja
Zaburzenia różnicowania w obrębie innych zmysłów

Blok szczegółowy II.4 (Specyfika terapii SI w zespołach klinicznych):

Specyfika terapii osób z autyzmem
W przypadku dzieci z trudnościami szkolnymi
W przypadku dziecka z dyspraksją
W przypadku dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi (MPDz, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, FASD)
W przypadku osób z ADHD
Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją wzroku
Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją słuchu
W rozwoju niemowląt
Specyfika pracy z wcześniakami

Blok szczegółowy II.5 (Sztuka terapii SI - warsztaty):

Ćwiczenia w grupach, budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania
Praca własna na sprzętach ? w parach i małych grupach
Praca z zaproszonym dzieckiem
Omówienie nagrań z zajęć z dzieckiem

Blok szczegółowy II.6

Egzamin ? ustny pokazujący rozumienie podstaw i założeń Integracji Sensorycznej oraz przedstawienie nagrań z diagnozy i planu terapii.